NONAMEYEAR
1Dr. N G Pandalai
1963-64
2Dr. B Banerjee
1964-67
3Dr. R Mohanti
1967-68
4Dr.N.Radhakrishnan
1968-69
5Dr. Elizabeth Thomas
1969-70
6Dr. M Sukumaran
1970-72
7Dr. K Madhavankutty
1972-74
8Dr. Omana Mathew
1974-75
9Dr.Thomas Mathew
1975-80
10Dr. K Samu Iyer
1980-84
11Dr. M Sarada Devi
1984-85
12Dr. Aysha Guharaj
1986-87
13Dr. VK Jayapalan
1987-89
14Dr. N Nirmala Devi
1989-90
15Dr. Saramma Joseph
1990-92
16Dr. Manindranathan
1992-93
17Dr. George Paul
1993-94
18Dr. Mani Nainan
1994-95
19Dr. SK Ramachandran Nair
1995-96
20Dr. Molly Abraham
1996-97
21Dr. C Radhakrishnan
1998- 01
22Dr. K Rajan
2001-03
23Dr. J Nelson
2003-04
24Dr. AV Remadevi
2004-05
25Dr. K Praveenlal
2005-06
26Dr. Shaji Prabhakaran
2006-06
27Dr. A Mehrunnisa
2006-07
28Dr. K.N Laila
2007-07
29Dr. A Remla Beevi
2007-12
30Dr. A Meharunnisa
2012