അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫെസർ / സീനിയർ റസിഡന്റ് തസ്‌തികയിലേക്ക് കരാർ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.