ജി.റ്റി.ഡി.എം.സി.എ – ജീവനക്കാരും – വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫെസർ / സീനിയർ റസിഡന്റ് തസ്തികയിൽ കരാർ വ്യവസ്‌ഥയിൽ നിയമനം നൽകുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്‌.