ജി.റ്റി.ഡി.എം.സി.എ. – ജീവനക്കാര്യം – നോൺ അക്കാഡമിക് ജൂനിയർ റസിഡന്റ് – താൽക്കാലിക നിയമനം – പത്രത്തിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്